Juridische informatie

Auteursrecht, merken, logo's, karakteristieke bedrijfstekens

Hettich behoudt alle rechten over de inhoud (zoals teksten, foto's, grafieken, bestanden, grafische afbeeldingen, opstellingen e.d.) op haar internetpagina's. De bescherming die voor deze inhoud door het auteursrecht en andere beschermende wetten bestaat, geldt vooral ook voor databases en soortgelijke voorzieningen. De inhoud is alleen voor het oproepen volgens de voorschriften op het internet vrij beschikbaar. Zonder onze schriftelijke toestemming vooraf mag die niet anderszins in welke vorm dan ook vermenigvuldigd, doorgegeven, hergebruikt, doorgestuurd, opgeslagen, gewijzigd, verspreid of anders gebruikt worden.

Op onze internetpagina's kan ook informatie staan die onder het auteursrecht van degene valt die deze informatie ter beschikking stelt.
Merken, logo's, karakteristieke bedrijfstekens, productuitvoeringen en afbeeldingen die op onze websites staan, zijn voor Hettich beschermd en mogen daarom niet voor eigen doeleinden of anderszins gebruikt worden.
Alleen de op de volgende pagina afgebeelde Hettich-logo's zijn voor reclamedoeleinden vrijgegeven voor gebruik op uw website:

Logo downloaden

Aansprakelijkheid

De complete inhoud van onze internetpagina's wordt zorgvuldig gecontroleerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoeleinden. Hettich stelt alle informatie en gegevens zonder elke aansprakelijkheid of garantie, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, ter beschikking. Voor schade die direct of indirect door het bezoeken van onze internetpagina's ontstaat, wijst Hettich hiermee iedere aansprakelijkheid van de hand, tenzij deze op opzet of grove nalatigheid van Hettich zelf berust.

Links (verwijzingen naar internetpagina's van derden)

Wanneer u via onze internetpagina's d.m.v. zogenaamde links op de internetpagina's van derden kunt komen, wijzen wij u erop dat wij geen invloed hebben op de vormgeving van de inhoud van deze pagina's van derden en derhalve niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid. De links zijn uitsluitend bedoeld om onze klanten de informatie van derden eenvoudiger ter beschikking te stellen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij de door derden op hun internetpagina's ter beschikking gestelde informatie niet eigen maken. Het is daarom raadzaam om de gebruiksvoorwaarden, privacy- en overige juridische bepalingen van deze internetpagina's van derden zorgvuldig te bekijken.

Toepasselijk recht, verantwoordelijke rechtbank

Door het bezoeken van onze websites gaat u akkoord met de exclusieve toepasbaarheid van het Duitse recht onder uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag (CISG) voor eventuele rechtsgeschillen tussen u en Hettich. Verantwoordelijke rechtbank voor alle geschillen is Bünde, Duitsland.

Algemene Handelsvoorwaarden

De van toepassing zijnde Algemene Handelsvoorwaarden vindt u op de betreffende internetpagina's van onze dochtermaatschappijen die u via links vanaf onze internetpagina's kunt bereiken.

Licenses

Icons made by Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnar from www.flaticon.com; is licensed by CC BY 3.0